nr. 28 din 23.02.2017 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.28/23.02.2017

 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru  anul şcolar 2017-2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 23  februarie 2017;

Văzând Referatul de specialitate nr. 3.900/16.02.2017, întocmit de director executiv – Direcţia economică;

În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  şi prevederile  art.36, alin.(2), lit.”d” si ale alin.(6), lit.”a”, punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată si ulterior modificată şi completată

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2017-2018, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

  

                  Presedinte de sedinta

                   Incze Csaba Levente

                                                                                              Secretar
                                                                                         Stefan Blanaru

 

Anexa 1