nr. 29 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 29 /23.02.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 3808/15.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

                Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, municipiul Târnăveni” :

 

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)

(Actualizata in data de 01.02.2017 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)               

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 14.094.551,78 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 11.425.477,74 lei

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 11.844.161,16 lei /9.601.241,80 lei, fara TVA;

– anul I: 3.948.053,72 lei / C+M 3.200.413,94 lei

– anul II: 3.948.053,72 lei/C+M 3.200.413,94 lei

– anul III: 3.948.053,72 lei/C+M 3.200.413,94 lei

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului fiind de 36 luni 

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

4.1. COLEGIUL TEHNIC  (DATE TEHNICE):

Regim de înălţime : S+P+1÷2

Aria desfasurata = ∑Aniv=1728,7+1686,0+1686,0+249,5 =5350,2 mp

Aria utila = 1162,25+1316,55+1369,45+157,0 =4005,25 mp

Ac =  1728,7 mp

SUBSOL :

A niv =  1728,7 mp

Au=  1162,25 mp

PARTER :

A niv =Ac=  1686,0 mp

Au =  1316,5 mp

ETAJ1 :

Aniv =  1686,0 mp

Au = 1369,44  mp

ETAJ2 :

Aniv =  249,50 mp

Au = 157  mp

4.2. LABORATOARELE (DATE TEHNICE):

Regim de înălţime : P+1

Aria desfasurata = ∑Aniv=283,80+283,80=567,60 mp

Aria utila = 240,72+241,39=482,11 mp

Ac =  283,80 mp

PARTER :

A niv =Ac=  283,80 mp

Au =  240,72 mp

ETAJ1 :

Aniv =  283,80 mp

Au = 241,39  mp

4.3.SPATII DE INVATAMANT DIN CLADIREA FOSTULUI INTERNAT (DATE TEHNICE):              

Regim de înălţime : S+P+3

Aria desfasurata = ∑Aniv=262,75+709,20+709,20+709,20+709,20=3099,55 mp

din care:

-spatii de invatamant:683,55+363,20+192,8+190,20=1429,75mp (46,12%)

Aria utila (numai spatiile de invatamant)= 214,2+550,88+307,67+158,51+156,97 =1388,23 mp

Ac =  709,20 mp

SUBSOL :

A niv =  262,75 mp

Au=  214,20 mp

PARTER :

A niv =Ac=  709,20 mp

Au =  550,88 mp

ETAJ1 :

Aniv =  709,20 mp

Au = 307,67  mp

ETAJ2 :

Aniv =  709,20 mp

Au = 158,51  mp

ETAJ3 :

Aniv =  709,20 mp

Au = 156,97  mp

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă

      Incze Csaba Levente

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar,
                                                                                                      Stefan Blanaru