nr. 31 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 31 /23.02.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 3804/15.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

                Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni” :

 

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)

(Actualizata in data de 01.02.2017 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)               

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 13.735.706,20 lei

din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 10.864.202,46 lei

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 11.542.610,25 lei /9.129.581,90 lei, fara TVA:

– anul I: 3.847.536,75 lei / C+M 3.043.193,97 lei

  • – anul II: 847.536,75 lei / C+M 3.043.193,97 lei

– anul III: 3.847.536,75 lei / C+M 3.043.193,97 lei

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni .

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

4.1. CLADIREA A  (date tehnice):

Regim de înălţime : S+P+1

Aria desf. exist. = ∑Aniv=178,6+1376,0+1103,5=2658,1 mp

Aria desf.prop. = ∑Aniv=178,6+1386,75+1103,5=2668,85 mp

Aria utila = 119,0+1096,66+869,06 =2084,72 mp

Ac =  1376 mp

SUBSOL :

A niv =  178,6 mp

Au=  119,0 mp

PARTER :

A niv =Ac=  1386,75 mp

Au =  1096,66 mp

ETAJ1 :

Aniv =  1103,5 mp

Au = 869,6 mp

4.2. CLADIREA B  (date tehnice):

Regim de înălţime : P+1+M

Aria desfasurata = ∑Aniv=735+735+735=2205 mp

Aria utila = 603,59+615,60+641,24 =1860,43 mp

Ac =  735 mp

PARTER :

A niv =Ac=  735,0 mp

Au =  603,59 mp

ETAJ1 :

Aniv =  735,0 mp

Au = 615,60 mp

MANSARDA :

Aniv =  735,0 mp

Au = 641,24 mp

4.3. CLADIREA C  (date tehnice):

Regim de înălţime : S+P

Aria desfasurata = ∑Aniv=76,8+370,35=447,15 mp

Aria utila = 52,82+300,19 =353,01 mp

Ac =  370,35 mp

SUBSOL :

A niv =76,8 mp

Au =  52,8 mp

PARTER :

Aniv =  370,35 mp

Au = 300,19 mp

4.4. REABILITARE, MODERNIZARE TERENURI DE SPORT

Terenurile de sport nr. 1, 2, 3  vor fi imprejmuite cu gard din plasa avand H= 4,50 m si vor fi prevazute cu dotari specifice fiecarui tip de teren.

Pe terenul nr.1 vor fi prevazute:

–              teren de handbal de 20×35 m;

–              teren de tenis de 23,77×10,97 m;

–              teren de badminton de 13,40×6,10 m

                Dotarile prevazute sunt: porti de handbal cu plase, stalpi si fileu pentru tenis de camp si stalpi si fileu pentru badminton.

Pe terenul nr.2 vor fi prevazute:

–              teren de handbal de 20×40 m;

–              teren de tenis de 23,77×10,97 m;

–              teren de badminton de 13,40×6,10 m

                Dotarile prevazute sunt: porti de handbal cu plase, stalpi si fileu pentru tenis de camp si stalpi si fileu pentru badminton.

Pe terenul nr.3 va fi prevazut:

–              teren de baschet de 23,70×14 m;

Dotarile prevazute sunt: suprafata de joc va fi din covor sintetic; panouri de baschet cu fileu.

Terenul de sport nr.4  va fi amenajat cu 3 piste de atletism de 50 m cu zona de refacere de 9x3m si un sector de saritura in lungime cu elan de 20 m si groapa cu nisip de 9×3 m. Dotarile prevazute sunt: un leagan, un balansoar, 3 mese cu cate 2 banci fiecare, chioșc din lemn.

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă

       Incze Csaba Levente

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                             Stefan Blanaru