nr. 32 din 23.02.2017 privind aprobarea cofinanţarii obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni” în valoare de 507.842,44 lei.

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 H O T Ă R Â R E A nr. 32/23.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017;

                Avand in vedere:

 • Referatul  cu nr. 3806/15.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratie Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

               

         Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni” în valoare de 507.842,44 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă

      Incze Csaba Levente  

                                                       

 

                            Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                      Stefan Blanaru