nr. 35 din 23.02.2017 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.35/23.02.2017

 

                Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2017,

                Văzând referatul de specialitate prezentat de Serviciul O.S.R.U. înregistrat sub nr. 3658/14.02.2017,

In conformitate cu prevederile art. 63, art. 65,  art. 68, art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, precum şi ale art. 121, alin.(1) litera a) şi Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Potrivit prevederilor art.  5 din Anexa nr. I cap. I lit. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

          În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 2600/31.01.2017, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în grad profesional a funcţionarilor  publici ,

                In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

    

  1. Transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional asistent (funcţie publică ocupată de doamna Potor Diana Simona) în  consilier clasa I grad profesional principalServiciul Buget Contabilitate din cadrul  Direcţiei Economice
  2. Transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent (funcţie publică ocupată de domnul Potor Adrian Ciprian) în  inspector clasa I grad profesional principalServiciul Taxe și Impozite din cadrul  Direcţiei Economice
  3. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa I grad profesional asistent (funcţie publică ocupată de domnul Boldea Dorel) în polițist local clasa I grad profesional principalCompartimentul Siguranța Rutieră- Poliția Locală
  4. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa I grad profesional asistent (funcţie publică ocupată de domnul Hunyadi Attila) în polițist local clasa I grad profesional principalCompartimentul Siguranța Rutieră- Poliția Locală
  5. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa III grad profesional principal (funcţie publică ocupată de domnul Bandi Bela) în polițist local clasa III grad profesional superior Compartimentul Siguranța Rutieră- Poliția Locală

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

 

                  Presedinte de sedinta

             Incze Csaba Levente

                                                                                                                                             Secretar

                                                                       Stefan Blanaru