nr. 36 din 23.02.2017 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

      HOTĂRÂREA nr. 36/23.02.2017
privind aprobarea  Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială

 

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.02. 2017;

Având în vedere HCL nr.75/2016, precum și Nota de fundamentare nr. 3758 din 15.02.2017 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru  serviciul public de interes local ;

In conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale,  Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor și HGR nr.1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

Cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a art. III din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

                În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

H o t ă r ă ş t e :               

Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea Creşei în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Târnăveni.

(2) Se aprobă Structura organizatorică şi Statul de funcţii a Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

                  Presedinte de sedinta

            Incze Csaba Levente

 

                                                                                                                                             Secretar

                                                                       Stefan Blanaru