Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție

Nr.  5524/10.03.2017

A N U N T
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, jud. MUREŞ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale
vacante de execuție

 

Serviciul Public de Asistenta Socială
– un post – inspector specialitate grad debutant

Serviciul Administratia Piețelor
– un post – casier

Sector Sere Spații Verzi
– un post – muncitor calificat  treapta I

Sector Intreținere Reparatii Străzi
– un post – muncitor calificat treapta I

Stația de Transfer Deșeuri Menajere
– un post – lucrător salubrizare

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:
Serviciul Public de Asistenta Socială

 • inspector specialitate grad debutant
  studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  – fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului  

 Serviciul Administratia Piețelor

 • casier
  studii medii
  – cu sau fără vechime în meserie

 Sector Sere Spații Verzi

 • muncitor calificat treapta I
  – studii generale  şi calificare în meseria  de  floricultor sau drujbist,
  – minimum 9 ani vechime în meserie

Sector Intreținere Reparatii Străzi

 • muncitor calificat treapta I
  – studii generale şi calificare în meseria  de electrician
  – minimum 9 ani vechime în meserie

 Stația de Transfer Deșeuri Menajere

 • lucrator salubrizare
  – studii generale,
  – cu sau fără vechime în meserie

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

                 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

                Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului,  orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,
– proba scrisă: în data   de 10.04.2017, orele 10,00 la sediul instituţiei,
– interviul: în data 12.04. 2017 ora 10,00 la sediul instituţiei.

PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA, CONSILIER – telefon 0265/443400- int. 35.

 

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 5524/10.03.2017

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS
PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

 Bibliografie comuna        

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,
 2. Legea nr. 215/2001 actualizata, privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

 Bibliografie specifica

 • Bibliografie pentru ocuparea postulurilor vacante  din cadrul  Serviciul Public de Asistenta Socială  – inspector specialitate grad II
 1. Ordonanta 68/2003-privind  serviciile sociale, actualizata;
 2. Legea 292/2011-Legea asistentei sociale, actualizata.
 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciul Administratia pietelor – casier
 1. Regulamentul de organizare si functionare a pietelor, aprobatprin HCL 75/2010 modificat prin HCL 46/2012.
 2. Legea22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice, actualizata.
 •  Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Sector Sere Spatii Verzi –muncitor calificat treapta I
 1. Floricultura-autori: V. Sonea, Afrodita Pavel, Natalia Ailincai, Elena Selaru – Cap.III (pag.58 – pag.84); Cap. V (pag.95 – pag.99);
 1. Arboricultura ornamentala si arhitectura peisagera – autori: V.Sonea, L.Palade, A.F. Iliescu.   – Cap.II 2.(pag. 22 – pag.36); Cap.V (pag.239-pag. 251);  Cap.VI(pag. 262-pag.269)
 • Bibliografie pentru ocuparea  postului vacant din cadrul Sector Intretinere Reparatii Strazi – muncitor calificat treapta I
 1. Instalatii electrice – autori: R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu; – Cap.I,Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap. IX, Cap. X, Cap. XIV;
 •  Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Stației de Transfer Deșeuri Menajere  –  Lucrator salubrizare
 1. Ghid privind Statiile de Transfer pentru deseuri municipale solide (clasificarea deseurilor).

 

 

P R I M A R
Jrs. Meghesan Nicolae Sorin