CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ROMANIA
J
UD. MURES
MUN. TARNAVENI
PRIMARIA

Nr.6194 /17.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, JUD. MUREȘ

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 1. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate
 2. Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe.
 3. Consilier juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urmărire Creanţe.
 4. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională.
 5. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni

 Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.

Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe.

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -profil economic
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.

Consilier juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urmărire Creanţe.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.

Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.

Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.

 Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

 

Data de desfăşurare a concursului :  –  proba scrisă 24.04.2017, orele 10,00;

                                                                    – interviu  26.04.2017, orele 12,00;

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Locul  de  desfaşurare a  concursului  : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, 

PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA– TELEFON 0265/443400.

 PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

 

Bibliografia de concurs

Bibliografia comună

 1. Legea nr. 188 /1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 (r1), cu modificarile şi completările ulterioare;

Bibliografia specifica

 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Buget Contabilitate
 1. Legea contabilităţii nr.82/1991, r4 cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de referent clasa III gradul profesional superior  din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare
 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urmărire Creanţe
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională
 1. OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 4. HGR nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016
 5. OUG  63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu modificarile ulterioare;
 6. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificarile ulterioare;
 •  Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic  clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni
 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 2. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 5. Legea nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali.

 

PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN