nr. 40 din 30.03.2017 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.40/30.03.2017
privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30  martie  2017;

Văzând Referatul de specialitate privind  aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017,  întocmit de director ex.-Direcția economică și șef serviciu-Servicii culturale, înregistrat sub nr. 6.623/23.03.2017;

In baza art.5  al.3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017  a sumei de 230.000 lei pentru organizarea manifestărilor  prevăzute la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Suma de 230.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016,  la cap./subcap. 67.02.50 – ,,Cultură, recreere, religie” – “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, titlul – Bunuri şi servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                  Preşedinte de şedinţă
               
Heghes Octavian Radu

                                                                          Avizează pentru legalitate
                                                                                             Secretar,
                                                                                   
Stefan Blanaru

Anexa Prinicipalele manifestari cultural-artistice, sportive si educative 2017