nr. 41 din 30.03.2017 privind aprobarea necesității şi oportunității achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 41 /30.03.2017

                 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.03.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 6486/21.03.2017 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

                 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

                 Preşedinte de şedinţă
               
Heghes Octavian Radu

                                                                              Avizează pentru legalitate
                                                                                               Secretar,
                                                                                  
Stefan Blanaru

 

ANEXĂ

la Hotărârea nr.41/30/03/2017

 CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

 1. Modernizarea serelor din str. V. Babeș
 2. Branșament electric definitiv la patinoar
 3. Rețea de apă în cartierul Victoriei
 4. Rețea de canalizare menajeră și pluvială pe strada Industriei
 5. Construire pod rutier peste râul Târnava Mică (PT+lucrare)
 6. Licenţe
 7. Programe informatice
 8. Sistem de sonorizare/înregistrare/redare
 9. Uși secționale din panouri metalice la garajul din sediul Primăriei
 10. Autoturism cu 5 locuri
 11. Sistem de supraveghere cu camera video
 12. Corpuri de joacă în parcuri și mese de tenis
 13. Semafoare pentru patru treceri de pietoni
 14. Modernizare, reabilitare și extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni
 15. Modernizare, reabilitare Colegiul Tehnic, Târnăveni
 16. Modernizarea parcurilor din piața Trandafirilor și din strada Republicii, zona Târnava (DALI)
 17. Întabulări imobile din domeniul privat și public al municipiului Târnăveni

18.Intocmire PUZ si documentatie pentru obtinerea avizelor la Obiectivul de investitii; “Construire Centru Cultural”.

 1. Cadastru, parcelare

 

 1. CU FINANŢARE DIN BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
 2. Modernizarea pieței agroalimentare de zi A. Iancu
 3. Laptop pentru Casa Municipală de Cultură M. Eminescu