nr. 42 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

R O M Â N I A    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.42/30.03.2017
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

                Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 30 martie 2017;

Văzând:

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017, înregistrată sub nr. 6.401/20.03.2017,

 Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 6.371/20.03.2017 și Referatul nr.6.488/21.03.2017  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, întocmite în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

                În baza prevederilor  Legii   nr. 6/17.02.2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, Legii nr. 7/17.02.2017  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în vedere  Deciziile şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş nr. 5.419/22.02.2017, 6.983/07.03.2017 și 6.845/07.03.2017, privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 precum și  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 27/01.03.2017 privind repartizarea pe anul 2017, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

In temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” și al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2017 conform  Anexei nr.1A.

Bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017 se stabileşte   la venituri în sumă de 48.717.951 lei, iar la cheltuieli în sumă de 53.266.610 lei, cu un deficit în sumă de 4.548.659 lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2017,  conform Anexei nr.1.                                                                                             

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni  pe anul 2017, conform Anexei nr.2.

Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 4.354.659 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art. 5.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2017, conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2017, conform Anexei nr.15.

Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 16-19.

Art.7. Se aprobă utilizarea sumei de 18.000 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.8. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, conform Anexei nr.20.

Art.9. Se aprobă  cheltuielile  totale ale Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, pe Secțiunea de dezvoltare, conform Anexei nr.21.

Art. 10. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.22.

Art. 11. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală de la Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2017, conform Anexei nr.23.

Art. 12. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi  serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 24.

Art. 13. Anexele nr. 1A şi  nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14.Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,
Heghes Octavian Radu

                Avizează pentru legalitate
                           Secretar,
                     Stefan Blanaru