nr. 43 din 30.03.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu destinația de sedii ale partidelor politice din municipiul Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA NR. 43/30.03.2017
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu destinația de sedii ale partidelor politice din municipiul Târnăveni

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 30 martie 2017;

Văzând Raporult de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu destinația de sedii ale partidelor politice din municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 6.685/23.03.2017;   

În baza   art.26, alin(1-3) din  Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale(republicată),               

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea  duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu destinația de sedii ale partidelor politice din municipiul Târnăveni.

Art.2. Termenul de închiriere a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 . a căror durată expiră în perioada 2017-2020 , se prelungește până la data de 31 decembrie 2020.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                 Preşedinte de şedinţă
               
Heghes Octavian Radu

                                                                           Avizează pentru legalitate
                                                                                              Secretar,
                                                                                   
Stefan Blanaru