nr. 45 din 30.03.2017 privind respingerea justificarii inscrierii provizorii dispuse prin incheierea nr.1071/22.02.2017 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45/30.03.2017
privind  respingerea justificarii inscrierii provizorii dispuse prin incheierea nr.1071/22.02.2017 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tarnaveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017

Văzând referatul nr. 6661/23.03.2017,  întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni ;

În conformitate cu dispozițiile art.889 si 899 Cod Civil;

In baza art.14,177 si 211 di Ordinul nr.700/2014 a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se respinge justificarea inscrierii provizorii dispuse prin Incheierea nr.1071/22.02.2017 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tarnaveni .

 Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni să solicite Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tarnaveni radierea inscrierii provizorii dispuse prin Incheierea nr.1071/22.02.2017 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tarnaveni .

                Preşedinte de şedinţă
               
Heghes Octavian Radu

                                                                             Avizează pentru legalitate
                                                                                               Secretar,
                                                                                    
Stefan Blanaru