nr. 46 din 30.03.2017 privind dezlipirea unui imobil

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                         
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.46/30.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 30 martie 2017.

Văzând referatul nr. 6553/22.03.2017 întocmit de ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de Date Urbane;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă dezlipirea  imobilului înscris în  C.F. 52251 Târnăveni, nr. cad. 52251, conform planului de delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

       Preşedinte de şedinţă,
      
Heghes Octavian Radu

                                                                                 Avizează pentru legalitate,
                                                                                           Secretar,
                                                                                             Stefan Blanaru