nr. 47 din 30.03.2017 privind aprobarea suprafeței terenului situat sub centrala termică din str.Republicii nr.74, aflat în domeniul public al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.47 /30.03.2017
privind aprobarea suprafeței terenului situat sub centrala termică din str.Republicii nr.74, aflat în domeniul public al municipiului Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2017;

Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 6555/22.03.2017, întocmit de domnul  Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru.

Conform dispozițiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  suprafața de 225 mp a terenului situat sub centrala termică din str.Republicii nr.74, aflat în domeniul public al municipiului Târnăveni.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

                      Preşedinte de şedinţă,
                    
Heghes Octavian Radu

                                                                                     Avizează pentru legalitate,
                                                                                                  Secretar,
                                                                                              Stefan Blanaru