nr. 50 din 30.03.2017 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.50/30.03.2017 2017
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

    Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 30.03.2017;

     Văzând expunerea de motive nr. 6350/20.03.2017, privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

     Având în vedere prevederile art.8 şi art.10 din Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c” , din Legea nr. 215/2001,

     In baza prevederilor art.12 alin.(2), art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

     În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                HOTĂRĂŞTE :

       Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a oraşului Sîngeorgiu de Pădure, precum şi a comunei Ibăneşti din judeţul Mureş.

     Art.2. Se mandatează domnul primar Megheşan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Târnaveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

            Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

            Preşedinte de şedinţă,
          
Heghes Octavian Radu

 

               Avizează pentru legalitate
                        Secretar,
           
          Stefan Blanaru