nr. 51 din 30.03.2017 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din Municipiul Târnăveni

ROM ÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.51/30.03.2017
privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din Municipiul Târnăveni

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinara din data de 30.03.2017;

            Văzând  Referatul  cu nr. 6427 din  21.03.2017 întocmit de ing.Beleanu Celestin Stefan;

            În conformitate, cu dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și completată;

            În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1. Se aprobă  actualizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din Municipiul Tarnaveni care va avea urmatoarea componenta:

 1. Presedinte: Jrs.Meghesan Nicolae Sorin –Primar –  Primăria Târnăveni
 2. Secretar: Ing. Beleanu Celestin Stefan, –   Primăria  Târnăveni
 3. Membru: Arh. dipl. Keresztes Geza   –  atestat RUR si MCC Tg.Mures 
 4. Membru: Arh. Gheorghiu Petru Alexandru – atestat  RUR si MCC Tg.Mures
 5. Membru: Arh. Fisus Danut Ioan  -atestat RUR  Tg.Mures
 6. Membru: Ing. Dimitriu Oleg  -Scoala de Arte si Meserii  C.Brancusi
 7. Membru: Sing. Coroş Elena -Comp. Protectia Mediului –  Primaria Tarnaveni
 8. Membru: Dr. Mihaly Zoltan – medic veterinar zonal Tarnaveni – Directia Sanitar Veterinara Mures
 9. Membru: Ing.Muntean Simion -Sef Ocol Silvic Tarnaveni – Directia Silvica Mures
 10. Membru :Ing. Ioia Ioan – S.C. ELECTRICA S.A. PL T-veni
 11. Membru :Ing. Medesan Marius -E-ON GAZ ROMANIA.
 12. Membru :Sing.Mihăilă Victor – S.C. COMPANIA  AQUASERV S.A.
 13. Membru :Ing. Stoian Mirela – Sef Sistem Tarnaveni Apele Române
 14. Membru :Ing. David Dragos – Proiectant constructii civile si ind.

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă
          
     Heghes Octavian Radu

                                                                              Avizează pentru legalitate
                                                                                         Secretar,
                                                                                    Stefan Blanaru