nr. 52 din 30.03.2017 privind aprobarea modificării comisiei de licitație pentru încheierea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 52/30.03.2017
privind aprobarea
modificării comisiei de licitație  pentru încheierea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 30 martie 2017;

          Văzând Referatul de specialitate nr. 6570/22.03.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării comisiei de licitație  pentru încheierea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni

                În conformitate cu dispoziţiile:

–    O.U.G. NR.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente  cu modificările și completările ulterioare ;

–  H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.34/2013;

În temeiul 36 alin. (1) , art. 36 alin.(2) lit.c, art. 36 alin.(5) lit.b, art. 45 alin.(3), art. 115 alin.(1) și art. 123 alin.(2)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                               HOTĂRĂȘTE

                 Art. 1. Se aprobă modificarea Comisiei de licitație  pentru încheierea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni în următoarea componență:

  • Președinte – consilier  Rusu Felicia Neli
  • Membrii – consilier  Potor  Diana Simona
                         – consilier  Ignat Ancuța
                         – referent  Popa Maria Tania
                         – Sef serviciu Impozite si taxe Barbu Cristina          

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări  se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă
               
Heghes Octavian Radu

                                                                         Avizează pentru legalitate
                                                                                           Secretar,
                                                                               
Stefan Blanaru