nr. 54 din 30.03.2017 privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                    
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 54/30.03.2017
privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA”

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2017;

Văzând Referatul de specialitate nr. 6191/17.03.2017, întocmit de d-l Director Executiv Ec. Ghurghean Crişan.

În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind Poliţia Locală şi a dispoziţiilor Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010;

În conformitate cu Ordinul MAI nr. 92/05.05.2011 prin care se aprobă metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a), pct. 7 şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă „PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tarnaveni si Poliţia Locală a muncipiului Târnăveni.

       Preşedinte de şedinţă,
       
Heghes Octavian Radu

                                                                                             

                                                                                     Avizează pentru legalitate,
                                                                                                     Secretar,
                                                                                                 Stefan Blanaru