nr. 55 din 30.03.2017 privind aprobarea majorarii suprafeței terenului înscris în CF nr.1187 – Târnăveni, nr. top 2136/241, situat în municipiul Târnăveni, str. Mihai Eminescu, nr.4

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.55/30.03.2017
privind aprobarea majorarii suprafeței terenului înscris în CF nr.1187 – Târnăveni, nr. top 2136/241,
situat în municipiul Târnăveni, str. Mihai Eminescu, nr.4

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2017;

                Văzând  Referatul de specialitate cu nr.6920/28.03.2017, întocmit de domnul  Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru.

                În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) şi al art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                Art.1. Se aprobă majorarea  suprafeței terenului înscris în CF nr. 1187 – Târnăveni, nr. top 2136/241, situat în municipiul Târnăveni, str. Mihai Eminescu, nr.4, de la suprafața de 209 mp înscrisă în cartea funciară, la suprafața de 230 mp, suprafață reală.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă,
             
Heghes Octavian Radu

 

               Avizează pentru legalitate
              Secretar,
             Stefan Blanaru