nr. 57 din 27.04.2017 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57/27.04.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.04.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 8369/18.04.2017 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă
         
Marcu Florin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                   Secretar,
                                                                                           
Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea nr.57/27.04.2017

 I. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

  1. Eliberare amplasament pentru obiectivul de investiții Construire Centru Cultural
  1. Autoclava
  1. Motofierăstrău telescopic pentru tăiat crengi
  1. Lucrări tehnico-edilitare privind asigurarea utilităților la Centru Cultural (SF)