nr 58 din 27.04.2017 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2016-2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 58/27.04.2017
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2016-2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27  aprilie 2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2016-2017 , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.8.476/19.04.2017  ;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2016-2017, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al- II-lea al anului şcolar 2016-2017, după cum urmează:

– burse de performanţă                                                                   100  lei/elev
– burse de merit                                                                                50  lei/elev
– burse de studiu                                                                                40  lei/elev

Burse de ajutor social
                               Din care:
– burse de boală                                                                             40  lei/elev  
– burse pentru elevi din mediul rural                                          30  lei/elev
– burse pentru elevi din familii cu venituri mici                         30  lei/elev

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă
         
Marcu Florin

                                                                               Avizează pentru legalitate
                                                                                                 Secretar,
                                                                                        
Stefan Blanaru