nr. 59 din 27.04.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 59/27.04.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni  pe anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 27 aprilie  2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general  consolidat al  municipiului   Târnăveni pe anul 2017,  întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 8.405/19.04.2017 și Referatul  de specialitate  nr. 8.370 /18.04.2017  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr. 6/17.02.2017  privind bugetul de stat pe anul 2017 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Excedentul bugetului local pe anul 2016 în sumă de 4.354.659 lei va fi destinat finanțării cheltuielilor bugetului local pe anul 2017, după cum urmează:

                3.804.152  lei  –    pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

                   550.507 lei – pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, respectiv, cheltuielile destinate finalizării lucrărilor care au fost finanțate din Fondul de intervenție al Guvernului pe anul 2016   

Art.2.       Se revocă art.4 din H.C.L. nr.42/30.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

Art. 3.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4.     Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

                Preşedinte de şedinţă
                     
Marcu Florin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                           Secretar,
                                                                                                
Stefan Blanaru