nr. 60 din 27.04.2017 privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES                                                                                                         
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA
nr. 60/27.04.2017 privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic  General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni  întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.04.2017

Vazand :
Referatul  biroului de specialitate din cadrul primariei Municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.8080/12.04.2017;

                Având în vedere prevederile art.46 alin.1 si urmatoarele si art.56 alin.1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011.

                În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit c, alin 5 lit c, art. 115 alin 1 lit b şi art. 45 alin. (2) lit e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat

H O T Ă R Ă Ş T E:

                Art.1 Se aproba necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic General al Municipiului Tarnaveni  si a Regulamentului Local  de Urbanism.

                Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Municipiului Tarnaveni.

              

 

 

           Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin

 

            Avizează pentru legalitate
           Secretar,
           Stefan Blanaru