nr. 61 din 27.04.2017 privind aprobareaListei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61/27.04.2017
privind
aprobareaListei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii,  prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2017

 

             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din 27.04.2017;

             Văzând referatul nr. nr. 8509/20.04.2017, intocmit de catre Comisia sociala, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.(6), lit.a pct.17, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

     Art. 1. Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2017, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

                Art. 2.  Contestaţiile se vor adresa Primarului Municipiului Tarnaveni, in termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

                Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

           Preşedinte de şedinţă,

               Marcu Florin

 

        Avizează pentru legalitate

        Secretar,    
         Stefan Blanaru