nr. 62 din 27.04.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 62/27.04.2017
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

 

         Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 27   aprilie 2017;

         Având în vedere:

-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni,  întocmit  de către dir.executiv al Serviciului Public de Asistență Socială și înregistrat sub nr. 8594/21.04.2017;

-Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;

-HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:

-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,

                În baza prevederilor  art.36 alin.2 lit.d, alin.6,lit.a, pct.2,  combinat cu  art. 45, alin.1 şi art.115 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, pentru anul   2017, în cuantum de 558  lei/lună.

Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târnăveni.

Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                    Preşedinte de şedinţă

                          Marcu Florin

                                                           

                        Avizează pentru legalitate
                              Secretar,
                       
Stefan Blanaru