nr. 63 din 27.04.2017 privind modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL 57/24.11.2016

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ                     
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   NR. 63/27.04.2017
privind  modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL 57/24.11.2016

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 27 aprilie  2017;

Văzând Raportul  de specialitate  privind modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL 57/24.11.2016, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 8590/21.04.2017;            

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” şi al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 aprobată prin HCL 57/24.11.2016, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba darea in administrare, conform art.136 al.4 din Constitutia Romaniei, a imobilelor inscrise in Anexa  nr.1 a prezentei hotarari.

Art.3. In termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari, se vor supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local protocoalele de administrare privind spatiile mentionate la Anexa nr.1.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

                                                                                             

      Preşedinte de şedinţă,

               Marcu Florin

 

        Avizează pentru legalitate

          Secretar,

     Stefan Blanaru