nr. 64 din 10.05.2017 de modificare a Anexei la Hotărârea nr. 40 din 30.03.2017, privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                        
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr.64/10.05.2017 

de modificare a Anexei la Hotărârea nr. 40 din 30.03.2017, privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 10 mai 2017;

Văzând Referatul de specialitate privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 40 din 30.03.2017, întocmit de Zereș Sergiu Bogdan, administrator public, înregistrat sub nr. 9425/03.05.2017;

In baza art.5  al.3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se  aprobă  modificarea punctului 2 din Anexa la Hotărârea nr. 40 din 30.03.2017, în sensul: “data (perioada) manifestării “Ziua Internațională a Copilului. Organizarea evenimentului Lumea copiilor. Concursuri artistice și sportive” este 28 mai – 1 iunie 2017.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                     Preşedinte de şedinţă
                  
Modorcea Ovidiu

                                                                           

Avizează pentru legalitate
Secretar,
Stefan Blanaru