nr. 65 din 10.05.2017 privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Pohlheim Germania în perioada 17 – 21 mai 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 65/10.05.2017
privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Pohlheim Germania în perioada 17 – 21 mai 2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 10 mai 2016;

Văzând  Raportul de specialitate  privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Pohlheim Germania în perioada 17 – 21 mai 2017 , întocmit de director ex. – Direcţia economică și înregistrat sub nr. 9.442/03.05.2017;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă deplasarea delegației municipiului Târnăveni la  Pohlheim Germania, care va participa la evenimenul organizat în data de 19 mai 2017  la cancelaria de stat a Landului Hessen, din Wiesbaden în vederea  decernării ”Ordinului de merit în bandă” a Landului Hessen, d-lui Rub Friedhelm, președintele Organizației Umanitare Rumänien Hilfe, în următoarea componență:

Megheșan Nicolae Sorin – primar  mun.Târnăveni

 Megheșan Zsuzsanna – manager Spitalul mun.Târnăveni

 Muth Horațiu Romulus  – director ex. Serv.de Asistență Socială

 Muth Rodica – director ex. Direcția Economică

 Jurgen Borgner – membru de onoare al Org.Rumänien Hilfe

Art.  2.  Deplasarea se va efectua cu avionul pe ruta ruta Cluj Napoca  –Dortmund și retur, în perioada 17.05 – 21.05. 2017.

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuieliel de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

 

                     Preşedinte de şedinţă
                       
Modorcea Ovidiu                                                                         

 

Avizează pentru legalitate
Secretar,
Stefan Blanaru