nr. 66 din 25.05.2017 privind aprobarea Protocolului cadru privind darea în administrare a imobilelor cuprinse în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.63/27.04.2017

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 66/25.05.2017
privind aprobarea Protocolului cadru privind darea în administrare  a imobilelor cuprinse în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.63/27.04.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 25 mai 2017;

Văzând  Raportul de specialitate  privind aprobarea Protocolului cadru privind darea în administrare a imobilelor cuprinse în Anexa nr.1 la H.C.L.nr.63/27.04.2017 , întocmit de director ex. – Direcţia economică și înregistrat sub nr.10.304/15.05.2017;

În conformitate cu prevederile art.136, alin.4 din Constituția României;

În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.    Se aprobă Protocolul cadru privind darea în administrare a imobilelor cuprinse în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.63/27.04.2017, conform modelului cuprins în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze protocoalele privind darea în administrare a imobilelor cuprinse în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.63/27.04.2017.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică-Compartiment Patrimoniu din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

                        Presedinte de sedinta
                       
Modorcea Ovidiu

                                                                                           

Secretar,
Stefan Blanaru

 

Nu contrasemnam prezenta hotarare pentru motivele prezentate pe verso.