nr. 67 din 25.05.2017 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                            
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67/25.05.2017
privind aprobarea Listei de repartizare a  locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 25 mai 2017;

Văzând referatul nr. 10343/16.05.2017, intocmit de catre Comisia sociala numita prin Dispozitia Primarului nr.1664/2013, modificata prin Dispozitia Primarului nr.377/2017 si HCL nr.96/2014, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.15 alin.(6) si alin (9) lit.a din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.(6), lit.a, pct.17, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Lista de repartizare a locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Repartizarea efectiva a locuintelor catre persoanele inscrise in Lista de repartizare ramasa definitiva, se va face dupa ce solicitantii reconfirma indeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

                       Presedinte de sedinta
                      
Modorcea Ovidiu

                                                                                           

          Secretar,
     Stefan Blanaru