Anunt Publicitate numarul 97991 – Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economica (DALI, Analiza cost beneficiu, cererea de finantare, documentatie pentru obtinere avize) pentru obiectivul de investitii: “Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni în scopul creșterii eficienței energetice”

Autoritate contractanta:   Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600, Romania, Punct(e) de contact:  Dobai Lorand , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro, Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economica (DALI, Analiza cost beneficiu, cererea de finantare, documentatie pentru obtinere avize) pentru obiectivul de investitii: “Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni în scopul creșterii eficienței energetice

CPV: 71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta în elaborarea documentatiei de proiectare pe faze astfel: Faza 1 cuprinde: -Expertiza Tehnica -Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie trebuie sa respecte continutul cadru al DALI în conformitate cu prevederile legale (HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice) – Scenariul de securitate la incendiu executat de catre o firma autorizata; -Istoricul cladirii -Studiu de parament la fatadele cladirii -Audit energetic -Documentatie topografica vizata de OCPI -Intocmire documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism si avizelor solicitate, inclusiv de la Directia Judeteana pentru Culte, Cultura si Patrimoniul National, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul de Stat in Constructii -Analiza cost- beneficiu Faza 2 cuprinde: – Intocmire Cerere de finantare pentru proiectul ” REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” care se va depune in vederea finantarii prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor – Operatiunea B, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici in Consiliul Local Tarnaveni.

Valoarea estimata fara TVA: 50000.00 RON

Conditii contract: Durata contractului : 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Plata privind prestarea serviciilor se va face in urmatoarele conditii: Pentru faza 1: Plata se va efectua dupa aprobarea DALI in Consiliul Local Tarnaveni, la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate si receptionate Pentru faza 2: – se va achita 40% din contravaloarea serviciilor de consultanta, daca proiectul va fi declarat eligibil de catre finantator sau daca va fi declarat neeligibil din motive imputabile beneficiarului; – diferenta de 60% din contravaloarea serviciilor de consultanta va fi achitata dupa semnarea Contractului de finantare.

Conditii participare: Ofertantii pentru faza 1 vor prezenta oferta tehnica in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. La faza 2 ofertantii vor prezenta oferta tehnica in conformitate cu prevederile Ghidului Specific de Accesare a Fondurilor in cadrul Apelului de Proiecte in cadrul POR/AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. OPERATIUNEA B-CLADIRI PUBLICE Trecerea la elaborarea documentatiilor prevazute în faza 2, se va face numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: – Comunicarea de catre beneficiar a aprobarii in Consiliul Local al municipului Tarnaveni a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie; – Modificari propuse la DALI ( daca este cazul ) de catre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni, modificari care trebuie insusite de catre specialistii verificatori de proiecte Ofertantii vor depune: -Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-18- Formular Nr.2 – Documentul din care rezulta ca prestatorul este inscris in RUR( Registrul Urbanistilor din Romania) – Documentul din care rezulta ca prestatorul este atestat pentru proiectarea monumentelor istorice – Descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor pe specialitati cu nominalizarea personalului responsabil; – Se vor prezenta relevee; Neprezentare conditiilor de mai sus atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind necorespunzatoare.Drepturile patrimoniale de autor asupra documentelor intocmite la faza 1 revine Autoritatii Contractante. Pentru toate conditiile solicitate mai sus se accepta contracte de colaborare.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei

Termen limita primire oferte: 07.06.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 10504/18.05.2017, Plan fatada cladirii, Plan demisol, parter, etaj, Extras CF pot fi vizualizate pe link-ul de mai jos 

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Oferta se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini nr. 10504/09.05.2017. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor prevazuta la punctul 17 din caietul de sarcini nr. 10504/09.05.2017 se modifica dupa cum urmeaza: Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 07.06.2017 ora. 14.00.

 

Documente achizitie