Anunt Publicitate numarul 104383 – Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economica (DALI, Analiza cost beneficiu, cererea de finantare, documentatie pentru obtinere avize) pentru obiectivul de investitii: “ REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE ”

Autoritate contractanta              

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economica (DALI, Analiza cost beneficiu, cererea de finantare, documentatie pentru obtinere avize) pentru obiectivul de investitii: “ REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE ”

CPV: 71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta în elaborarea documentatiei de proiectare pe faze astfel: Faza 1 cuprinde: -Expertiza Tehnica -Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie trebuie sa respecte continutul cadru al DALI în conformitate cu prevederile legale (HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice)-Istoricul cladirii -Studiu de parament la fatadele cladirii -Audit energetic -Documentatie topografica vizata de OCPI -Intocmire documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism si avizelor solicitate ( Directia Judeteana pentru Culte, Cultura si Patrimoniul National, SDEE Targu Mures, Delgaz, Mediu, Aquaserv) -Analiza cost- beneficiu Faza 2 cuprinde: – Intocmire Cerere de finantare pentru proiectul ” REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” care se va depune in vederea finantarii prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor – Operatiunea B, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici in Consiliul Local Tarnaveni.

Valoarea estimata fara TVA: 57000.00 RON

Conditii contract: Durata contractului : 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Plata privind prestarea serviciilor se va face in urmatoarele conditii: Pentru faza 1: Plata se va efectua dupa aprobarea DALI in Consiliul Local Tarnaveni, la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate si receptionate Pentru faza 2: – se va achita 40% din contravaloarea serviciilor de consultanta, daca proiectul va fi declarat eligibil de catre finantator sau daca va fi declarat neeligibil din motive imputabile beneficiarului; – diferenta de 60% din contravaloarea serviciilor de consultanta va fi achitata dupa semnarea Contractului de finantare.

Conditii participare: Ofertantii pentru faza 1 vor prezenta oferta tehnica in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. La faza 2 ofertantii vor prezenta oferta tehnica in conformitate cu prevederile Ghidului Specific de Accesare a Fondurilor in cadrul Apelului de Proiecte in cadrul POR/AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. OPERATIUNEA B-CLADIRI PUBLICE Trecerea la elaborarea documentatiilor prevazute în faza 2, se va face numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: – Comunicarea de catre beneficiar a aprobarii in Consiliul Local al municipului Tarnaveni a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie; – Modificari propuse la DALI ( daca este cazul ) de catre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni. Ofertantii vor depune: -Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-16- Formular Nr.2 – Descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor ; – Se vor prezenta relevee; Neprezentare conditiilor de mai sus atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind necorespunzatoare.Drepturile patrimoniale de autor asupra documentelor intocmite la faza 1 revine Autoritatii contractante.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei

Termen limita primire oferte: 04.07.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 10504/18.05.2017, Plan fatada cladirii, Plan demisol, parter, etaj, Extras CF pot fi vizualizat pe link-ul de mai jos.
Valabilitatea ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Oferta se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini nr. 10504/09.05.2017. Data limita pentru depunerea ofertelor : 04.07.2017

 

Documente:

Caietul de sarcini nr. 10504/18.05.2017, Plan fatada cladirii, Plan demisol, parter, etaj, Extras CF