nr. 68 din 29.06.2017 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 68/29.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.06.1017;

Văzând  referatul  cu nr. 12411 din data de 20.06.2017, întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

     Preşedinte de şedinţă
       
Mihailescu  Alin

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar,
                                                                                                    
Stefan Blanaru

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea nr.68/29.06.2017

 I. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

  1. Modernizarea instalației de încălzire și montare CT la imobilul din str. Aleea Gării, nr. 1D, ap. 10
  1. Branșament de apă la imobilul din str. V. Milea, nr. 2 (AJOFM)
  1. Instalație de aer condiționat pentru Poliția Locală (biroul unde sunt amplasate serverele)
  1. Instalație de aer condiționat pentru Serviciul Impozite și Taxe Locale
  1. Instalație de aer condiționat pentru Serviciul OSRU din cadrul Primăriei
  1. Rampa luminoasă pentru mașina din dotarea Poliției Locale
  1. Sistem firewall
  1. Consultanță privind realizarea proiectului de branding al municipiului Târnăveni