nr. 72 din 29.06.2017 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 566/07.06.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017 și rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2017

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 72/29.06.2017
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 566/07.06.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017  și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului pe anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 29 iunie  2017;

Văzând la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.566/07.06.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017 și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2017, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 12.487/21.06.2017;

În baza prevederilor  Legii   nr. 6/17.02.2017  privind bugetul de stat pe anul 2017 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr.566/07.06.2017, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017.

 Art. 2.   Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2017 conform modificărilor propuse în  Raportul de specialitate nr. 12.487/21.06.2017 la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.566/07.06.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017 și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2017.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

 

Preşedinte de şedinţă,
   
Mihailescu Alin

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate

                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                        
Blănaru Ștefan