nr. 74 din 29.06.2017 privind modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consililuui Local nr.8/23.02.2017

R O M Â N I A           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 74/29.06.2017
privind modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consililuui  Local nr.8/23.02.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29 iunie 2017;

Văzând Raportul inregistrat sub nr.12219/16.06.2017, întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni precum si adresa nr.7102/VI din 07.06.2017 a Prefecturii judetului Mures;

În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  şi prevederile  art.36, alin.(2), lit.”d” si ale alin.(6), lit.”a”, punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată si ulterior modificată şi completată

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.8/23.02.2017 conform anexei care face parte integranta prin prezenta hotarare.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                  Presedinte de sedinta

                      Mihailescu Alin

                                                                                                                                             Secretar

                                                                                         Stefan Blanaru