nr. 75 din 29.06.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tarnaveni pentru a face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director /director adjunct al unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Tarnaveni.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  75/29.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017,

Văzând  referatul  cu nr. 12537 din 22.06.2017 întocmit de către Secretarul municipiului Tarnaveni si adresele nr.5826/16.06.2017 si nr.5939/21.06.2017 emise de Inspectoratul Scolar Judetean Mures;

În baza art.13 al.1 lit.c din Metodologia aprobata prin Ordinul 3969/2017;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemneaza dl.Voda Mircea, ca reprezentant al Consiliului Local Tarnaveni pentru a face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director /director adjunct al unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Tarnaveni.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

                 Presedinte de sedinta
                      Mihailescu Alin

                                                                                             Secretar
                                                                                         Stefan Blanaru