nr. 76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL          

                                                                

HOTĂRÂREA NR.76/11 iulie 2017
privind aprobarea unui
parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

 

                Consiliul Local Târnăveni in sedinta extraordinara din data de 11.07.2017

Văzând Raportul nr. 13711/ 10.07.2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”  şi avizele comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului general şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1.,

                În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                În temeiul prevederilor art.  45, alin (1), coroborat cu 36, lit „e”. din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Judeţul Mureş, UAT Ungheni, UAT Mica, UAT Găneşti şi UAT Târnăveni în scopul realizării în comun a proiectului Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”, conform Acordului de parteneriat din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se desemnează Judeţul Mureş ca lider de parteneriat, Consiliului Judeţean Mureş fiind mandatat să semneze orice document necesar realizării obiectului Acordului de parteneriat, în numele şi pe seama acestuia.

Art. 2. Se mandatează domnul Nicolae Sorin Megheşan, Primarul UAT Târnăveni. să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Judeţului Mureş, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi persoanei nominalizate la art.2.

 

Preşedinte de şedinţă,

    Nastase Nicolae                                                Avizeaza pentru legalitate
                                                                                    Secretar,
                                                                                    Stefan Blanaru