nr. 77 din 11.07.2017 privind aprobarea necesității şi oportunității realizarii Imnului Municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 77/11.07.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 11.07.1017;

Văzând  referatul  cu nr.13708 din data de 10.07.2017, întocmit de către Administratorul Public Zeres Sergiu;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea realizarii Imnului Municipiului Tarnaveni

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
         
Nastase Nicolae

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                             Secretar,
                                                                                                  
Stefan Blanaru