nr. 78 din 11.07.2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectului de branding al municipiului Tarnaveni si al Imnului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.78/11.07.2017

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 11.07.1017;

 Văzând  referatul  cu nr.13707 din data de 10.07.2017, întocmit de către Administratorul Public Zeres Sergiu;

 În temeiulart.54 al.7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica localanr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

 În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă constituirea  Comisiei de evaluare a proiectului de branding al municipiului Tarnaveni si al Imnului municipiului Tarnaveni in urmatoarea componenta:

Meghesan Nicolae Sorin -Primarul municipiului Tarnaveni
Sim Florin – Viceprimarul municipiului Tarnaveni
Halmen Vily – Sef Serviciu Casa de Cultura
Vescan Liliana – Sef Serviciu CSC Tarnaveni
Cirlea Emanoil – consilier local
Fodor Alexandru – consilier local
Tuteceanu Dan Cristian- consilier local

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
         
Nastase Nicolae

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                    
Stefan Blanaru