INVITATIE DE PARTICIPARE

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. inreg. 14092/ 14.07.2017

INVITATIE DE PARTICIPARE

Va rugam sa ne transmiteti, oferta dumneavoastra tehnico-economica pentru prestarea de Servicii de organizare a festivalului Zilele municipiului Târnăveni ” in perioada 18- 20 august 2017, conform caietului de sarcini si avand in vedere urmatoarele precizari:

Obiectul achizitiei: Servicii de organizare a festivalului Zilele municipiului Târnăveni” in perioada 18- 20 august 2017.

Atribuirea contractului se va desfasura prin respectarea prevederilor legislatiei in vigoare:

-Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice
-Hotararea nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor refritoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului – cadru din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice

  1. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Bugetul Local
  2. Durata contractului 1 luna. Durata prestarilor de servicii 3 zile
  3. Limba de redactare a ofertei : romana
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile
  5. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.
  6. Pretul ofertei este ferm in lei
  7. Valoarea estimata este de 99.160,00 fara TVA.
  8. Termen limita de depunere oferta: 18 iulie 2017, ora 15.

Oferta de pret va fi facuta in conformitate cu caietul de sarcini anexat.

Ofertantul va face dovada ca a organizat cel putin un eveniment similar.

Oferta tehnica va contine:
-Detalierea modului de desfasurare a evenimentelor si a regiei de spectacol
-Prezentarea artistilor si programul acestora

Criteriul pe baza caruia se va stabili oferta castigatoare este pretul cel mai scazut, cu respectarea tuturor precizarilor facute anterior.

Serviciile se incadreaza la codul CPV 79953000-9- Servicii de organizare de festivaluri

Oferta poate fi transmisa prin e mail: achizitii@primariatarnaveni.ro sau Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, jud. Mures, cam 23 Registratura, in plic sigilat insotita de scrisoarea de inaintare.

Pentru informatii suplimentare, adm. public Zeres Sergiu, tel. 0265443400 int. 16, e mail: achizitii@primariatarnaveni.ro

  Sef  serv. Investitii- achizitii publice                                                   Intocmit,
           ing. Muth Teodor                                                                  ing. Rosca Claudiu

 

 

Anexe:

Invitatie de participare

Caiet de sarcini nr. 14028 din 13.07.2017