nr. 79 din 27.07.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 79/27.07.2017
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27  iulie 2017;

Văzând Raportul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06. 2017  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.14.324/17.07.2017;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2017, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2017, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2017, conform anexelor nr. 7 – 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                Presedinte de sedinta
                Nastase Nicolae

                                                                                           Avizeaza pentru legalitate    
                                                                                                 Secretar,
                                                                                                 Blanaru Stefan