nr. 80 din 27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 80/27.07.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017;

Văzând  Referatul  cu nr. 14350 din 18.07.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei) 
  (în preţuri – 11.07.2017)  
  481.712,19 lei cu T.V.A

     – construcţii-montaj (C+M);                
     341.186,21 lei  cu TVA ,

 1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
                  – anul I – întreaga investiţie
                  481.712,19 ( Val totală)  lei / 341.186,21 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)
 1. Durata de realizare:
  – 3 luni de la eliberarea Autorizaţiei de construire
  capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
 • Sera de flori                                   
  Suprafata                                         525,00 mp
  Inaltime tirant                                  2,35 m
  Inaltime coama                               4,7 m    
 •  Cladirea anexa
  Suprafata amenajata                    72,88 mp
  Suprafata anvelopare   127,80 mp

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

          Preşedinte de şedinţă
            
Nastase Nicolae

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                
Stefan Blanaru