nr. 81 din 27.07.2017 privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L.nr.40/30.03.2017 privind manifestările cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

R O M Â N I A        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 81/27.07.2017
privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L.nr.40/30.03.2017 privind manifestările cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27  iulie  2017;

Văzând Raportul  de specialitate La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L.nr.40/30.03.2017 privind manifestările cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017,  întocmit de director ex.-Direcția economică și șef serviciu-Servicii culturale, înregistrat sub nr. 14.429/18.07.2017;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.  1. Se  aprobă  modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017  a sumei de 324.000 lei pentru organizarea manifestărilor cuprinse în Anexa  prevăzută la art.1

Art. 3.  Suma de  324.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017,  la cap./subcap. 67.02.50 – ,,Cultură, recreere, religie” – “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, titlul – Bunuri şi servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                Presedinte de sedinta
                Nastase Nicolae

                                                                                      Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                        Secretar,
                                                                                          Blanaru Stefan