nr. 83 din 27.07.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Tarnaveni aprobat prin Hotararea nr.7/28.07.2017

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE A nr. 83/27.07.2017

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017;

Văzând Referatul de specialitate intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat cu nr. 14392/18.07.2017;

In temeiul art.40 din Legea nr.153/2017 ;

În baza prevederilor art. 36  si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba modificarea art.9 lit k din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Tarnaveni aprobat prin Hotararea nr.7/28.07.2017 care va avea urmatorul continut :

 “In perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de  5% din indemnizaţia lunară a primarului municipiului Tarnaveni – pentru sedinta ordinara si de 5% din indemnizaţia lunară a primarului municipiului Tarnaveni – pentru sedinta comisiei de specialitate.”

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

                Presedinte de sedinta
                Nastase Nicolae

                                                                                         Avizeaza pentru legalitate    
                                                                                                 Secretar,
                                                                                                  Blanaru Stefan