nr. 84 din 27.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primaria municipiului Tarnaveni şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Tarnaveni

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                   
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A   nr. 84/27 iulie 2017

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 iulie 2017;

Vazand Raportul intocmit de secretarul municipiului Stefan Blanaru, Director executiv Muth Rodica si sef serviciu OSRU Petru Carmen inregistrat sub nr.14391/18.07.2017;

In temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

In baza art.36 si art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Incepand cu data de 01 iulie 2017, se aproba salariile de baza si coeficientii de ierarhizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primaria municipiului Tarnaveni şi din serviciile publice din subordinea consiliului local Tarnaveni, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primaria municipiului Tarnaveni şi din serviciile publice din subordinea consiliului local Tarnaveni se stabilesc prin Dispozitie a Primarului municipiului Tarnaveni prin inmultirea coeficientului de ierarhizare prevazut in anexele nr.1 si nr.2, aferent fiecarei functii, cu salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica gradatiile corespunzatoare transelor de vechime in munca.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni

 

                Presedinte de sedinta
                Nastase Nicolae

Avizeaza pentru legalitate                                                                                            Secretar,                                                                                                                                                               Blanaru Stefan

 

Anexa 1

Anexa 2