nr. 85 din 27.07.2017 privind aprobarea tarifului de operare deseuri menajere pentru depozitul Sighisoara

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                            

HOTARARE A nr. 85/27.07.2017

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017;

Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 13.705/10.07.2017;

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.II ;

În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E :

Art.1.  Se aproba tariful de operare deseuri menajere pentru depozitul Sighisoara in valoare de 63,99 lei/tona plus TVA.

Art. 2. Tariful aprobat mai sus se aplica de la data de 1 iulie 2017.

Art.3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.11/26.01.2017.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

 

                Presedinte de sedinta
                Nastase Nicolae

                                                                                           Avizeaza pentru legalitate    

                                                                                                 Secretar,
                                                                                                    Blanaru Stefan