nr. 86 din 18.08.2017 privind aprobarea schimbarii denumirii unor strazi in municipiul Tarnaveni

R O M Â N I A       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                            
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.  86/18.08.2017
privind aprobarea schimbarii denumirii unor strazi in municipiul Tarnaveni 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 18 august 2017;
Văzând Raportul  înregistrat sub nr.14335/18.07.2017,  întocmit de administratorul public Sergiu Zeres;
Vazand avizul Comisiei de atribuire denumiri înregistrat sub nr.4/01.08.2017;
În baza prevederilor OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
În temeiul art. şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba schimbarea denumirii strazii “1 Mai “ in “György Ligeti”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,

     

                                                                                                               Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                          
Blănaru Ștefan