nr. 87 din 18.08.2017 privind aprobarea manualului de indentitate și brandului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                            
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.    87/18.08.2017
privind aprobarea manualului de indentitate și brandului municipiului Tarnaveni 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 18 august 2017;
Văzând Raportul  înregistrat sub nr.15629/08.08.2017,  întocmit de administratorul public Sergiu Zeres;

În temeiul art. 36 alin.(7),lit.(a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba manualul de indentitate și brandul Municipiului Târnăveni.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                          
Blănaru Ștefan