nr. 88 din 18.08.2017 privind aprobarea imnului municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                            
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.  88/18.08.2017
privind aprobarea imnului municipiului Tarnaveni 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 18 august 2017;
Văzând Raportul  înregistrat sub nr.15628/08.08.2017,  întocmit de administratorul public Sergiu Zeres;
În temeiul  art. 36 alin.(7),lit.(a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba imnul Municipiului Târnăveni.          

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,

 

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                          
Blănaru Ștefan

 

 

Imnul Municipiului Târnăveni